תקנון השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר של "JAS" הפעיל בכתובות www.justasize.com & jasasize.com

אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות.

תנאי השימוש והרכישה המפורטים להלן ו/או כפי שיפורטו מעת לעת באתר, מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר ובעת הזמנת המוצרים המוצעים בו. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

 

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו.

מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.

 

אתר "JAS" משמש כחנות וירטואלית למכירת הלבשה תחתונה ולכל מוצר אחר שתבחר החברה למכור במסגרתו(להלן: "האתר"). האתר מצוי בבעלותה הבלעדית של חברת "שייה להלבשה תחתונה בע"מ" ח.פ 515741775(להלן: "החברה") ומנוהל על ידה.

 

תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד.

בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

א. כללי

תקנון זה הנו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת, להוסיף עליו או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיינים או ליישומים שלו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת כלשהי. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ושימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

 

האתר מוצע לשימוש המשתמש בתנאי שיקבל, ללא שינוי, את התנאים הכלולים בתקנון זה. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, לכל מטרה שהיא. שימוש המשתמש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל התנאים הללו במלואם וללא כל סייג.

 

כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "לקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי הינו מעל גיל 18, כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 

למען הסר ספק מובהר, כי השימוש באתר, לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעות האתר ו/או הזמנה של אי אילו מן השירותים הניתנים על ידי מפעילת האתר, מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות והמשתמש באתר מצהיר, כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או כל הפועל מטעמה ו/או כנגד החברות הקשורות עמה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

 

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא ולא ישמשו לשם פרשנותו.

 

רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

 

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר, אך החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. יובהר, כי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 

כל המחירים באתר מופיעים בסמוך או על גבי המוצרים ונקובים בשקלים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

 

  הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעתם הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

 

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

 

למען הספר ספק, למעט אם נכתב במפורש אחרת, החברה אינה מאפשרת כפל מבצעים ו\או הנחות ואלו לא יחולו על מבצעים ו\או הנחות קיימים. בכל מקרה בו קיימות מספר הטבות אפשריות שונות ניתן יהיה לממש בעת הרכישה הטבה אחת בלבד, לפי הגבוהה מביניהן.

 

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. 

 

השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות"). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות ניתן להתקשר למוקד שרות הלקוחות. יובהר כי על אף האמור לעיל לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

 

אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או בטחונית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדית וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

 

החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדית, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות החברה ו/או האתר , וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

ב. הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר

רכישת מוצרים תתבצע על-ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר.

יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר, במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים או לא מדויקים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם ובכל מקרה האחריות לכך היא בידי הלקוח בלבד. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

 

עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוח שהעסקה אכן אושרה. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

 

אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יחד עם זאת, אף במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא יהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יודגש כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידו.

 

כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה.

 

יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות, ומבלי לגרוע מהכלל האמור, כמו במקרים בהם:

 

אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים או בלתי מדויקים;

אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר;

אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר;

אם ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו;

אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

בעת הרשמה לאתר, יתכן ותוצע אפשרות הרשמה לדיוורים ולקבלת עדכונים מהחברה. ככל וסימן הלקוח כי מעוניין בקבלת הדיוורים והעדכונים כאמור, ולמעט אם דרש הלקוח להסירו מרשימת הדיוורים כאמור, הלקוח מאשר כי הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות החשבון באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני, בפקס ובמסרונים (SMS) ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותים ומוצרים, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

 

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. לתשומת הלב, אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

 

אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (Paypal) (או כל שירות אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה. אם תבחר אפשרות התשלום באמצעות חשבון פייפאל תתבקש הזנת את פרטי חשבון המשתמש הקיים באתר פייפאל או פתיחת חשבון פייפאל חדש. יובהר, אם הוחלט לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.

ג. התשלום

התשלום בגין הרכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "טופס הזמנה".

 

על אף האמור לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדית, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

 

תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברה בעת מועד ההזמנה.

ד. דמי שירות ומשלוח

כל המשלוחים שלנו נשלחים חינם בדואר רשום. ניתן לבחור באפשרות של שליח עד הבית בעלות של 30 ₪ בנוסף למחירי המוצרים. בקניה מעל 500 ₪ המשלוח עד הבית בחינם.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השירות והמשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.

ה. אספקה

אספקת המוצרים לרוכשים מתבצעת באמצעות איסוף עצמי בתאום מראש, חברת שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמני האספקה המפורטים. בחלק זה תהיינה למונחים הבאים את המשמעות כדלקמן:

 

יום אספקת המוצר – היום בו נמסר המוצר ליעד המבוקש.

כתובת למשלוח דואר – הכתובת אשר נרשמה על-ידי המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

יום ביצוע ההזמנה - היום בו אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי שהזין המזמין.

ימי עסקים -  ראשון עד שישי (כולל) ואינם כוללים את יום שבת, ערבי חג וחול המועד.

 

להלן אפשרויות המשלוח והעלויות בקנייה מהאתר:

 

איסוף עצמי -  בתיאום מראש ניתן להגיע לסטודיו שלנו הממוקם ברחוב הצבעונים 11, כפר שמריהו. לאחר קבלת אישור כי החבילה מוכנה עבורך ניתן לתאם הגעה במייל שירות הלקוחות שלנו - contact@justasize.com

 

דואר שליחים - לאחר קבלת ההזמנה ואישורה, המוצר יישלח אליכם, ככל הניתן, עד 3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, באמצעות חברת שילוח. לא ניתן לבצע משלוחים בימי שישי וערבי חג. על מנת לייעל את המשלוח אליכם, בעת הקניה באתר מומלץ לבחור משלוח לכתובת שבה הנכם נמצאים רוב יומכם - בעבודה, בבית או בכל כתובת אחרת לבחירתכם. יובהר כי היות והשילוח מתבצע על-ידי חברת שילוח חיצונית, זמני הגעת המוצר עשויים להשתנות עקב סיבות שאינן בשליטת החברה וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין פעילות חברת השילוח ולרבות בגין זמני אספקת המוצר, אופן האספקה, פגימת המוצר בידי חברת השליחויות וכד'. בנוסף החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משילוח דואר השליחים.

 

דואר רשום למשלוח המוצר - לאחר קבלת ההזמנה ואישורה, המוצר יישלח אליכם, ככל הניתן, עד 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה באמצעות דואר רשום. יובהר, כי היות והשילוח מתבצע באמצעות דואר ישראל, זמני הגעת המשלוח עשויים להשתנות עקב סיבות שאינן תלויות בחברה וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין פעילות דואר ישראל ולרבות בגין זמני אספקת המוצר, אופן האספקה, פגימת המוצר בידי דואר ישראל וכד'. בנוסף החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משילוח דואר ישראל.

 

מבלי לפגוע מהאמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים לשילוח כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 

ניתן לשנות את אופן השילוח על-ידי שליחת דואר אלקטרוני בתוך שעה מרגע ההזמנה, ובשעות הפעילות של שירות הלקוחות - ימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00 וביום ו' בין השעות 09:00-12:00 לכתובת המייל contact@justasize.com. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

ו. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

האמור בפרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ולכל דין.

אין ביטולי עסקה על הלבשה תחתונה ובגדי ים, לפי דין.

 

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

 

על אף האמור לעיל, בידי הלקוח לבטל את ההזמנה שנעשתה בגין מוצרים שאינם הלבשה תחתונה ובגדי ים בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן ותקנותיו ובהתאם לכל דין.

 

במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, יינתן זיכוי כספי מלא ללקוח למעט, דמי המשלוח אותם שילם בעת הזמנת המוצר ולמעט דמי ביטול עסקה בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

 

הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין. כן יובהר, כי החברה תהא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט, שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית - תוך 7 ימי עסקים, לכל היותר מיום קבלתו, למעט מוצרים שנרכשו בהנחה או במבצע כמובהר להלן.

 

כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. מובהר כי לא יינתן כל זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

 

החזרת המוצרים תעשה בדואר רשום או ע"י שליח אל משרדי החברה בכתובת: שייה להלבשה תחתונה בע"מ, ת״ד 9777 מיקוד 46910 כפר שמריהו. ניתן להחזיר מוצר באמצעות שליחתו אל החברה בדואר רשום.

 

מדיניות החלפה: אם מסיבה כלשהי אינך שלמה עם הרכישה ניתן להחזיר/להחליף כל פריט, תוך 7 ימי עסקים מרגע קבלתו ולקבל זיכוי כספי מלא. כל החזרה או החלפה כאמור כפופה לכך שלא נעשה כל שימוש בפריט שהוחזר ושלא נפל בו שום פגם/נזק והתווית והאזיקון שהגיעו עם הפריט חייבים להיות עליו בשלמותם.

ז. רכישה טלפונית

ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח יכול להתבצע הן באמצעות תקשורת האינטרנט, והן באמצעות תקשורת טלפונית בין הלקוח לחברה. החברה תהיה רשאית להקליט חלק מהשיחות במוקד השירות למטרת ביקורת ו/או תיעוד ו/או שיפור השירות. לינק לדף צור קשר

 

לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה למוקד שרות לקוחות, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינוי/ביטול הזמנה.

ח. אחריות

החברה איננה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח החברה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ו/או אי אספקת המוצרים הנרכשים כולם או חלקם, ו/או כל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח או באמצעות כרטיס האשראי מטעמו וכד'.

 

הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כמות מוצרים, סוגם וכו' ו/או טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי פרטי המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים מסרים לחברה על ידי יצרני המוצרים והאחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת כולה כאמור על היצרנים כאמור. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה למוצר הנמכר. מבלי לגרוע מהאמור במקרה של אי התאמה, האמור במלל גובר על המופיע בתצלום; והאמור בגוף המלל גובר על האמור בכותרת המוצר.

 

במקרה בו נפלה טעות מהותית בפרסום באתר בתום לב, בין היתר, בכל הנוגע לתיאורם של המוצרים או השירותים ו/או למחירם ולרבות טעות רישום באתר, תהיה החברה רשאית לבטל את הזמנת המוצר שלגביו נפלה טעות כאמור ולזכות את חשבון המזמין בהתאם.

 

הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

 

החברה לא תהיה אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.

 

החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

 

החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו מהחברה ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

 

החברה לא תהא אחראית על תוכנם של אתרים שקישור אליהם מופיע באתר החברה, ככל שיופיעו, ולא תשא באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע

 

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תשא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

ט. אבטחת האתר ופרטיות

לחברה מאגר רשום על פי כל דין. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר מידע זה.

בהתאם, החברה ו/או מי מטעמה יהא רשאי לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו תהא החברה רשאית להעביר ללקוח מידע כלשהו על החברה ו/או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי באמצעותה..

 

במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגר המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין.

 

החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

 

בנוסף, רשאית החברה להעביר פרטים אישיים במקרים המפורטים להלן: אם לקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם; אם הלקוח עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה; אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח; בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה.

י. זכויות יוצרים

זכות היוצרים בכל המידע המופיע באתר, לרבות התמונות, המדיה, הכתבות והטקסט באתר, כמו גם עיצוב האתר,בכל יישומי התוכנה שבו וכל מודול אחר הקשור עם האתר  הינם קניינה של החברה בלבד, והכל אלא אם נקבע מפורשות כי הם שייכים לאחר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים  וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל ותינתן). שם אתר, שם החברה וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן. כל התוכן המילולי, אייקונים וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד ובכפוף לכל דין. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

יא. שמירה על סודיות

החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.

הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

יב. קישורים באתר זה נמצאים קישורים

(Links) (להלן: "קישורים") לאתרים אחרים (להלן: "אתרי צד ג'"). הקישורים נועדו לצרכי החברה לנוחיות המשתמש בלבד. החברה אינה אחראית לתוכן החומר ו/או המידע ו/או הפרסומים הנמצאים באתרי צד ג'. אתרי צד ג' אינם בשליטת החברה, התכנים בהם אינם מטעמה של החברה ו/ או מפוקחים על ידה, ועצם הקישור אליהם אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ו/או מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, להקפדה על דיני הפרטיות הנוהגת בהם ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. מובהר אפוא, כי החברה אינה אחראית לתכני אותם אתרים אליהם מוליכים הקישורים המצויים באתר, ואינה אחראית לשימוש בהם ו/או להסתמכות עליהם. החברה רשאית לשנות, להוסיף ולהסיר קישורים מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי וכן רשאית להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. החברה אינה אחראית בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן במסגרת האתרים המקושרים או שימוש בו. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על-ידי החברה לאותם אתרים, לרבות מסמכים ו/או מידע ו/או וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי אתרי צד ג' או למוצרים המוצגים בהם. במועד הכללת כל קישור באתר זה, נמצא שהמידע באתר צד ג' המקושר מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר צד ג' המקושר. אם המשתמש סבור שאין אתר צד ג' המקושר ו/או המידע המצוי בו מתאימים לאתר זה ו/או למטרות החברה, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך לחברה. אין ליצור קשר (Links) בין האתר ובין כל אתר אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, אלימות או אפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, תכנים שפרסומם מנוגד לחוק או תכנים המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

יג. שעות פעילות באתר

הקלדה של הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועד האספקה של ההזמנה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

 

שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן בימים א'- ה' בשעות 16:00- 09:00.

על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות והחברה איננה מחויבת למועדים אלה.

יד. החוק החל והתניית שיפוט

על ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

החברה והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.

שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.